Predsedniče, pokazaću da vaše poverenje nije bilo uzaludno #Izjave ljubavi

Član Predsedništva Srpske napredne stranke o saobraćajnoj nesreći u kojoj je stradala Stanika Gligorijević. (Alo, 20. 9. 2019. godine)
21. 9. 2019.
Teme / Ocene: Izjave ljubavi
„Kad pred­sed­nik mo­je stran­ke i čo­vek u ko­jeg naš na­rod ima ne­po­de­lje­no i na­j­ve­će po­ve­re­nje jav­no ka­že da sam u ne­če­mu po­gre­šio i da sam kriv, on­da ja si­gu­r­no ne­mam di­le­mu i sve­stan sam da je tre­ba­lo da ne­ki mo­ji pos­tu­p­ci bu­du dru­ga­či­ji. Žao mi je što ni­sam obi­šao po­ro­di­cu po­ko­j­ne Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić i upu­ću­jem jav­no izvi­nje­nje zbog to­ga, sve­stan te­ži­ne svih kri­ti­ka izre­če­nih na moj ra­čun. Znam da ću, ko­li­ko god bo­le­le kri­ti­ke, ra­di­ti de­set pu­ta vi­še i od­go­vor­ni­je, ka­ko bih i svom na­ro­du i svo­joj stra­n­ci, ali i na­šem pred­sed­ni­ku po­ka­zao da po­ve­re­nje ko­je mi je uka­za­no ni u jed­nom tre­nu­t­ku ni­je bi­lo uza­lu­d­no“.

Naslovna fotografija: FoNet/Dragan Antonić