O Istinomeru

 

Šta je Istinomer?    

 

Istinomer je medij koji se od 2009. godine bavi proverom činjenica kroz ocenjivanje izjava javnih zvaničnika i političara, kao i kroz analize važnih društvenih i ekonomskih pitanja. Izjave se ocenjuju po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja. 

Beleženjem obećanja i ažuriranjem biografija najvažnijih aktera na političkoj sceni, Istinomer se bori protiv kulture zaborava.

Istinomer je od jula 2020. godine zvaničan partner kompaniji Meta za Srbiju u suzbijanju dezinformacija na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Istinomer svakodnevno proverava sadržaj i skenira dezinformacije na srpskom jeziku koje se objavljuju na ovim  platformama. I analizira manipulacije koje se šire u medijima i na društvenim mrežama.

Istinomer poziva političare i druge javne ličnosti na odgovornost za javno izgovorenu reč i obećanja.  Istinomer je svakodnevna alatka za sve ljude koji uvažavaju činjenice i proverljivost. Namenjen je onima koji teže realnom i istinitom sagledavanju onoga čime se politika i političari bave. Istinomer teži tome da građanima ukaže na manipulacije u javnom prostoru, bez obzira da li one dolaze od političkih aktera, od medija ili sa društvenih mreža. Takođe, Istinomer istražuje ko širi manipulacije, sa kojim ciljem i kojim mehanizmima u manipulisanju građana se služe. Takođe, Istinomer analizira na koji način se manipulacije odražavaju na političke odluke koje građani donose i obratno. 

Istinomer je upisan u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre. 

Političari postoje radi građana, a ne obrnuto. Dužnost političara nije samo da rade u interesu građana, već i da govore na način koji će građani razumeti i koji će građane podsticati na učešće u političkom životu. Dužnost medija je da izveštavaju u interesu javnosti, kao i da plasiraju isključivo proverene i tačne informacije. Građani zaslužuju istinu. Oni treba da znaju za šta se tačno ko od političara zalaže, koliko su dosledni u svom zalaganju i koliko su verni onome što je ranije obećano. Građani imaju pravo na tačno i provereno informisanje. Istinomer ocenjuje izjave političara sa različitih polova političkog spektra, ali s obzirom na aktuelnu koncentraciju moći  i apsolutnu dominaciju u javnom prostoru (medijska slika u Srbiji sugeriše da postoji apsolutna dominacija stranaka na vlasti, gde je njihova prosečna zastupljenost u medijima u periodu od juna 2022. do maja 2023. godine iznosila 95%) ocene izjava predstavnika vlasti. 

 

Šta nameravamo na duži rok?

 

Želimo da pomognemo i ohrabrimo sve one koji bi da se suprotstave kulturi zaborava. U moru marketinških trikova, propagandnih tehnika i dezinformisanja i manipulisanja postoji mogućnost da se odgovornost za javno izgovorenu ili napisanu reč izgubi. Mi insistiramo na odgovornosti.

Cilj nam je i da podstaknemo profesionalne medije da više pažnje posvete sadržaju i doslednosti izjava političkih aktera i drugih javnih ličnosti, kao i da ne upadaju u zamku objava bez prethodne provere sadržaja odakle god da dolazi. Ne želimo ekskluzivno pravo na ocenjivanje tačnosti ili doslednosti izjava političara, niti na pozivanje političara na odgovornost zbog obmanjivanja građana. Naša metodologija dostupna je svim građanima koji drže do odgovornosti političkih aktera i medija. 

Istinomer teži izgradnji slobodne zajednice samosvesnih, informisanih i medijski pismenih  građana kojima je stalo do slobode i istine i koji zahtevaju transparentnost od onih koje su birali. Težeći tom cilju, sarađujemo  sa civilnim društvom, državnim institucijama, obrazovnim ustanovama, medijima i svim građanima kojima je stalo do veće javnosti i odgovornosti u politici u Srbiji. 

 

Ko uređuje Istinomer?  

 

Istinomer uređuje tim novinara, koji prikupljaju i grade bazu podataka o izjavama političkih aktera i drugih javnih ličnosti, analiziraju i upoređuju te izjave. Svaku ocenu koju napiše novinar/ka, dodatno fektčekuje još jedan novinar/ka, zatim novinar-urednik/ca i urednik/ca Istinomera.  

Glavnog/u urednika/cu imenuje organizacija Crta koja je osnivač Istinomera.

Glavni/a urednik/ca je potpuno slobodan/a i samostalan/a u vođenju uređivačke politike i kreiranju sadržaja na Istinomeru. 

U stvaranju sajta učestvuju i čitaoci, koji su uvek dobrodošli da predlože novu temu, kroz direktnu komunikaciju sa članovima redakcije putem mejla ili kanala društvenih mreža. Izbor izjava za ocenjivanje pitanje je uredničke odluke.

 

Metodologija Istinomera

 

Pri odabiru izjava za proveru i ocenjivanje tri su glavna kriterujuma: da je izjava proveriva, odnosno da u sebi sadrži činjenicu, da je objavljena u više različitih medija i da je od javnog interesa.

Novinari Istinomera u procesu proveravanja kao dokaze koriste pre svega primarne izvore, a kako bi izveli zaključak o oceni koriste dva ili više izvora. Osim zvaničnih podataka, prihvatljivi izvori su i relevantni eksperti, izveštaji međunarodnih organizacija, istrage koje su sproveli drugi fektčeking mediji. 

Slični kriterijumi primenjuju se i u slučaju proveravanja tačnosti tvrdnji koje su objavljene u medijima i na društvenim mrežama, a bitni kriterijumi su viralnost određene tvrdnje i posledica koju dezinformacije mogu imati na donošnje odluke građana ili uticaja na stavove.

 

Provera i ocenjivanje izjava političkih aktera i drugih javnih ličnosti

 

Većina izjava smeštena je u jednu od tri kategorije: Istinitost, Doslednost i Obećanja.   

Istinitost:

Kratke noge – izjava je u tolikoj meri neistinita da se čini smešnom

Neistina – izjava je neistinita

Skoro neistina – izjava je neistinita, ali sadrži vrlo malo istinitosti

Poluistina – izjava je istinita, ali izostavlja važne detalje ili je izvučena iz konteksta

Skoro istina – izjava je istinita, ali zahteva dodatna objašnjenja

Istina – izjava je potpuno istinita

Zloupotreba činjenica – izjava je tačna ili sadrži tačne podatke, ali je toliko izvučena iz konteksta ili je zanemaren čitav niz činjenica koje su zapravo mnogo važnije, nije moguće dati ocenu istina ili neistina

Neproverivo – kada akter koga ocenjujemo ne dostavi tražene odgovore, a nadležne institucije ili nemaju podatke ili ih, takođe, ne dostavljaju novinarima i nakon što proverimo sve javno dostupne baze podataka, možemo zaključiti da je izjavu nemoguće proveriti

Doslednost:

Nedosledno – ako je izjava nedosledna u odnosu na neku raniju izjavu ili delo

Nešto između – ako izjava nije sasvim dosledna, ali ne možemo da kažemo da je nedosledna

Dosledno – ako je izjava dosledna u odnosu na neku raniju izjavu ili delo

Obećanja:

Ni započeto – na realizaciji datog obećanja još nije počelo da se radi

Neispunjeno – obećanje nije ispunjeno do određenog roka koji je dat u obećanju

Krenuli pa stali – na ispunjenu obećanja je počelo da se radi, ali je prekinuto tokom vremena

Radi se na tome – na realizaciji datog obećanja se radi

Skoro ispunjeno – ispunjenje ovog obećanja je pri kraju

Ispunjeno – obećanje je ispunjeno

* Za izjave političkih aktera koristimo još četiri kategorije, koje se odnose na Dnevnik uvreda, Izjave ljubavi, Što zelenije to pliva i Da ne veruješ. One ne služe za proveru činjenica. Reč je o upečatljivim izjavama javnih ličnosti iz političkog života koje oslikavaju aktuelni sistem, bilo da se odnose na uvredljive izjave, izraz naklonosti, bizarne izjave ili potpuno šokantne tvrdnje koje zaslužuju da ih zabeležimo i arhiviramo. 

Provera sadržaja na društvenim mrežama i u medijima 

U  medijima i na društvenim mrežama postoje pojedinačne i sistemske manipulacije. 

Pojedinačne:

Izmišljene ili potpuno netačne objave – Informacija je izmišljena , izjava koja je nekome lažno pripisana, dokazano netačan podatak 

Delimično netačne objave – Objava je samo do pola tačna, a u sebi sadrži i netačan podatak, kombinuju se istiniti i neistiniti podaci

Naslov≠sadrzaj – Naslov, podnaslov ili nadnaslov ne odgovaraju sadržaju i značajno odudaraju od teksta

Manipulisanje činjenicama – Tendenciozno izostavljanje podataka, isticanje pozitivnih podataka, a izostavljanje drugih, namerno plasiranje polovičnih interpretacija, objave kojima nedostaje tačan kontekst, korišćenje tačnih podataka za izvođenje netačnih tvrdnji, odnosno zaključaka

Pristrasnost – Jednostrano i prenaglašeno prikazivanje događaja i ličnosti, sa jasnom namerom da se neko ili nešto predstavi u pozitivnom ili negativnom svetlu, favorizovanje činjenice, stavovea i zaključke koji odgovaraju određenom narativu, dok se istovremeno zanemaruje ili iskrivljava sve što se u njega ne uklapa. Pristrasni medijski prilozi imaju jasan vrednosni sud.

Neproveriva ili neproverena informacija – Glasine koje se predstavljaja kao činjenica, pristrasna informacija koja se zasniva na anonimnim izvorima, nema jasno identifikovan izvor i ne bi mogle da se proveri ni posle istraživanja

Zloupotrebe vizuelnog sadržaja – Fotomontaža i manipulacija slikom, kada su slike provučene kroz filtere, spojene dve autentične fotografije u jednu da bi se dobilo novo značenje, zlonamerno isečene fotografije, isečeni ili izmenjeni video snimci, deepfake itd.

Prikriveni pr/oglašavanje – Promotivni sadržaj nekog proizvoda, događaja ili političke stranke koji je plasiran kao novinarski tekst, a ne kao sponzorisani članak

Sistemske manipulacije:

Teorije zavere, koordinisane kampanje na društvenim mrežama i organizovane i kontinuirane propagandne akcije. 

 

Kako funkcioniše Istinomerovo partnerstvo s Facebookom?

 

Istinomer je zvaničan partner Facebooku u suzbijanju dezinformacija na ovoj društvenoj mreži u okviru Third-Party Fact-Checking programa. Istinomer svakodnevno proverava sadržaj i skenira lažne vesti na srpskom jeziku koje se objavljuju na Facebook i Instagram platformama, kako bi se usporilo širenje dezinformacija ili obmanjujućih informacija. 

Kada fektčekeri ocene neku priču kao neistinitu, Facebook je pokazuje niže na njuz fidu što značajno smanjuje njenu vidljivost i distribuciju. Ovo sprečava da se lažne informacije šire i smanjuje broj ljudi koji će ih videti. Stranice i domeni koje konstantno šire lažne vesti će primetiti da je distribucija njihovog sadržaja smanjena, a mogućnost zarade i reklamiranja ukinuta. Kada je neka objava označena kao neistinita, Facebook na to upozorava ljude koji je vide ili žele da je podele.

 

Etički i profesionalni standardi 

 

Prema sopstvenom Pravilniku, novinari i zaposleni u Istinomeru ne mogu biti članovi i/ili aktivisti političkih partija, niti angažovani od strane agencija za istraživanje javnog mnjenja kao ni drugih marketinških agencija koje se bave istraživanjem tržišta ili javnog mnjenja. Novinari ne mogu davati pristrasne izjave u ime tima. Tim Istinomera poštuje i anti-korupcijsku politiku Crte.

Istinomer je član Saveta za štampu i poštuje Kodeks novinara Srbije, koji, između ostalog, zabranjuje članstvo novinara u političkim partijama i rad u bezbednosnim službama. 

Istinomer je članica Međunarodne mreže fektčekera (International Fact-Checking’s Network) i poštuje njihov Kodeks (IFCN Code of principles). Ukoliko primete nepoštovanje obaveza iz Kodeksa, čitaoci mogu prijaviti ovde. Takođe, Istinomer je verifikovana članica Evropske mreže fektčekera

Istinomer je i jedan od medija koji učestvuju u pilot fazi inicijative Reportera bez granica „Journalism Trust Initiative“, kreiranom kako bi se promovisalo pouzdano novinarstvo. Istinomerovu samoprocenu u odnosu na ispunjavanje kriterijuma etičkog i profesionalnog novinarstva možete pročitati ovde

Istinomer koristi Google Analytics kao alat koji nam pomaže u analazi kako korisnici koriste naš sajt. Google Analytics koristi Cookies. Sajt Istinomer.rs će navedene podatke koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta, kao i za razvijanje mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. Sajt Istinomer.rs je implementirao Google Analytics funkciju zasnovanu na Display Advertising (Google Analytics Demographics and Interest Reporting). Korisnicima je omogućeno onesposobljavanje Google Analytics-a korišćenjem alata: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 

Naša politika privatnosti dostupna je ovde.

U skladu sa Kodeksom novinara Srbije, Istinomer poštuje preporuke u odnosu na anonimne izvore, kao i obavezu da zaštiti prava maloletnika. U slučaju eventualnog objavljivanja sadržaja koji uključuje nasilje, ili izveštavanja uživo, novinari Istinomera će poštovati privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima izveštava.  

Mišljenja objavljena u autorskim rubrikama Retrovizor, Blog i Komentar ne predstavljaju stavove redakcije Istinomera.  

Napomena: Zakon o javnom informisanju – član 38:  

Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.

Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Istinomera. Istinomer koristi filtere koji  automatski zabranjuju određene reči i psovke. Međutim, u slučaju da neko primeti komentar, koji predstavlja govor mržnje ili podstiče diskriminaciju, nasilje i sl, može kontaktirati redakciju Istinomera, koja će u tom slučaju postupiti i ukloniti sporan sadržaj.

 

Kako se finansiramo?

 

Osnivač Istinomera je Crta, neprofitna organizacija civilnog društva. Istinomer se od osnivanja isključivo finansirao sredstvima koje Crta prikuplja kroz javne konkurse međunarodnih fondova i neprofitnih organizacija zainteresovanih za jačanje demokratije i odgovornosti za javnu reč u politici u Srbiji. 

Istinomer je u julu 2020. godine postao zvaničan partner kompaniji Meta u suzbijanju dezinformacija na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Saradnja je uređena ugovorom, i sredstva koja Istinomer obezbedi ovim putem se koriste sa ciljem ostvarivanja samoodrživosti. 

Donatori, niti partneri kao što su tehnološke kompanije, nemaju uticaj na uređivačku politiku Istinomera. Takođe, Crta nikada ne aplicira za sredstva iz državnog budžeta ili budžeta lokalnih samouprava kako bi sačuvala kredibilitet i neutralnost i osigurala nepristrasno izveštavanje. 

Istinomerov budžet u 2022. godini iznosio je 176.000 eura, a činili su ga projekti koje je dodelilo  Ministarstvo spoljnih poslova Češke u okviru programa Transition, Ambasada Amerike u Beogradu, kao i sredstva koje je Istinomer ostvario kroz partnerstvo u okviru Meta programa za proveru činjenica. 

Sredstva iz svih ovih projekata korišćena su za operativne troškove Istinomera, produkciju sadržaja, organizaciju obuka za novinare, konferencija, panel diskusija i drugih događaja.  

Svi finansijski podaci, uključujući i revizorske godišnje izveštaje, dostupni su na sajtu Crte, a na ovom linku je poslednji finansijski izveštaj Crte. Istinomer je otvoren za izdavanje oglasnog prostora i druge slične komercijalne aktivnosti u budućnosti, ali isključivo radi investiranja potencijalne zarade u osnovnu delatnost Istinomera i Crte.

 

Šta da radi onaj ko se ne slaže sa našim ocenama i da li su moguće ispravke?

 

Prozvani političari ili političke stranke su dobrodošli da pruže dodatna objašnjenja, ospore date ocene ili dodatno osvetle probleme iz svog ugla. Pre objave ocena, Istinomer po pravilu kontaktira aktera za komentar i obrazloženje tvrdnje koju ocenjujemo. Svako, bilo da je reč o medijima, FB stranicama, grupama ili pojedincima, nakon što ocenimo sadržaj na Fejsbuku kao manipulativan, ima pravu na ispravku i može odmah da nam se obrati.

Iako tekstovi na internetu “lako” mogu da se edituju i ispravljaju, po pravilu obeležavamo svako ažuriranje teksta, bilo novim informacijama, bilo ispravljanjem pogrešnih informacija. U slučaju greške u formatima koji nisu podložni promeni (npr. Twitter), Istinomer će ispravku objaviti koristeći isti kanal i referisati se na objavljenu grešku.

Lista ispravki objavljena je na našem sajtu i tim Istinomera je redovno ažurira. Ukoliko primete grešku u ocenama ili člancima koje je Istinomer objavio, čitaoci je mogu prijaviti novinarima Istinomera na [email protected].

 

Šta da radite ukoliko je vaša objava na Facebooku ocenjena?

 

Facebook smanjuje doseg objavama koje nezavisni fektčekeri ocene kao: „netačno“, „delimično netačno“, „nedostaje kontekst“ te „izmenjena fotografija/video“. Ako korisnici Facebooka naknadno isprave informacije koje su ocenjene kao netačne, ocena im se povlači. Facebook neće preduzimati mere ograničavanja dosega prema korisnicima i stranicama koje isprave sporne informacije.

Facebook je propisao formu u kojoj ispravke moraju biti objavljene (predlog za sadržaj ispravke pronađite ovde). Korisnik mora ispraviti netačan sadržaj i jasno navesti da je izvorno iznesena tvrdnja bila činjenično netačna, zbog čega je ispravljena. 

Korisnik ispravku unosi u tekst koji je ocenjen kao netačan, ne objavljuje ga kao novi tekst. Ispravka mora biti naznačena u naslovu, u telu teksta i u originalnoj objavi tog teksta na Facebooku.

Ako želite ispraviti Facebook ili Instagram objavu koja sadrži fotografiju ili videozapis, ažurirajte tekst objave i jasno navedite da je izvršena ispravka. Ispravka može uključivati i link na dodatnu objavu koja sadrži ažuriranu, ispravljenu verziju fotografije/videozapisa ili link do članka u kojem je taj sadržaj ocenjen netačnim.

Ako nameravate unositi ispravku, važno je da ne brišete svoju izvornu objavu s Facebooka. Brisanje objave, odnosno teksta koji je ocenjen kao netačan onemogućava uvažavanje ispravke i osporavanja, kao i povlačenje ocene.

Nakon ispravke sadržaja koji je ocenjen kao netačan, javite nam se na e-mail adresu [email protected] sa molbom za povlačenje ocene. Izdavači imaju rok za ispravku od nedelju dana od dana kada su dobili notifikaciju da je njihov sadržaj ocenjen kao netačan, a Istinomer rok od jednog dana da potvrdi da je molba primljena.

Ako fektčekeri uvaže ispravku, Facebook ukida mere ograničenja dosega ili oglašavanja u skladu s Pravilima oglašavanja na Facebooku. Za obnovu dosega stranice obično je potrebno nekoliko dana. Na obnovu dosega i oglašavanja mogu uticati i druge intervencije protiv dezinformacija, poput ograničenja za klikbejt ili odbacivanje oglasa zbog kršenja Pravila oglašavanja na Facebooku. 

Ako smatrate da je Istinomer pogrešio u svojoj oceni, obratite nam se sa obrazloženjem, odnosno jasnim dokazima koji govore u prilog vašoj tvrdnji da je izvorna ocena pogrešno dodeljena.