Preko Kusjaka u Rumuniju

Ministar spoljnih poslova o novom graničnom prelazu sa Rumunijom. (Blic, 13. 2. 2010. godine)
„Granični prelaz na Kusjaku kod Negotina će biti otvoren od 2. marta (2010.), što će znatno skratiti put od tog grada do susedne Rumunije.“

Odluku o gradnji graničnog prelaza „Đerdap dva“, odnosno Kusjak, Vlada Srbije donela je još krajem 2006. godine. Kako je tada najavljeno, na tom prelazu će se obavljati putnički i teretni saobraćaj koji ne podleže pregledu inspekcijskih službi.

Kada je došao rok koji je ministar Jeremić dao za otvaranje graničnog prelaza to se nije desilo, ali je ubrzo stigla najava i od premijera Cvetkovića da će prelaz biti „uskoro otvoren“.

„Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković najavio je danas skoro otvaranje novog graničnog prelaza ka Rumuniji na Đerdapu dva.“

Blic, 6. 3. 2010. godine

Polovinom aprila 2010. godine jesu počeli radovi na izgradnji prelaza Kusjak, ali ni posle više od godinu dana od najave ministra Jeremića taj granični prelaz nije otvoren.

„Ima­li smo ne­re­še­ne in­fra­struk­tur­ne pro­ble­me na na­šoj stra­ni, a u Ru­mu­ni­ji, čla­ni­ci EU, ustro­je­ni su dru­ga­či­ji stan­dar­di. Ube­đen sam da će ovaj gra­nič­ni pre­laz bi­ti otvo­ren u do­gled­no vre­me i da će­mo se, za­hva­lju­ju­ći to­me, uklju­či­ti u Evro­pu.“

predsednik Opštine Negotin, Vlajko Đorđević, Pravda, 20. 5. 2011. godine

Istinomer Jeremićevo obećanje ocenjuje kao neispunjeno.