Ništa od besplatnih akcija

Predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije NIS o podeli besplatnih akcija. (FoNet, 12. 8. 2009. godine)
16. 8. 2009.
Teme / Ocene: Istinitost, Istina, Ekonomija
„Zakon je prekršen! Dvadesetčetiri hiljade i nešto zaposlenih i bivših zaposlenih nije dobilo akcije, i četiri miliona osam stotina hiljada građana nije dobilo akcije.“
Predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije NIS, Goran Takić
12. avgust 2009.

Na osnovu Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, rok za početak podele besplatnih akcija NIS je 10. avgust 2009. godine.

Podela besplatnih akcija

Član 19.

Besplatne akcije pojedinačnog preduzeća prenose se nosiocima prava u roku od 6 meseci po sprovedenoj privatizaciji tog preduzeća, a najkasnije do 31. decembra 2010. godine, u skladu sa aktom Vlade.

Pod sprovedenom privatizacijom u smislu stava 1. ovog člana smatraće se svaka prodaja državnog kapitala (u celini ili delimično) u preduzeću, kao i svako povećanje kapitala ili statusna promena koja za posledicu ima promenu vlasničke strukture kapitala preduzeća tako da određeni broj akcija preduzeća bude u privatnoj svojini.

Rok iz stava 1. ovog člana računa se od dana upisa sticaoca akcija u Centralni registar kao zakonitog imaoca akcija.

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Izjavu Gorana Takića, predsednika Jedinstvene sindikalne organizacije NIS, Istinomer ocenjuje kao istinitu.