Krčmar ne zna za račun

Vuk Jeremić o zaključcima revizorske komisije o radu Ministarstva spoljnih poslova. Izvor: RTS, emisija „Da možda ne“, 27.11.2009. godine
15. 12. 2009.
Teme / Ocene: Istinitost, Neistina, Politika
„Nemate dobre informacije. Nije bilo nikakvih nepravilnosti u Ministarstvu spoljnih poslova. Što se ministarstva tiče – nije bilo apsolutno nikakvih nepravilnosti.“

Dva puta je ministar podvukao da u njegovom ministarstvu nije bilo propusta u poslovanju. Uvidom u Izveštaj o finansijskoj revizijizavršnog računa budžeta Republike Srbije za 2008., međutim, može senaći nekoliko nepravilnosti u radu MSP-a:

  • ne postoji interna kontrola i revizija na način koji propisuje zakon. Korisnici javnog budžeta bili su u obavezi da usklade svoja akta sa Pravilnikom koji je stupio na snagu 15.09.2007.
  • Ministarstvo spoljnih poslova iskazalo je rashode na kontu 423599 – Ostale stručne usluge u iznosu 43.322 hiljade dinara. Posmatrana lica su ugovorom angažovana na period od mesec dana, s tim što se nakon isteka ugovorenog perioda ugovor produžavao sa istim licima, za iste poslove i više puta u toku godine, i pokrivao najčešće period cele budžetske godine. Utvrđeno je da je Ministarstvo zaključivalo ugovore o delu suprotno članu 199. Zakona o radu, a u vezi sa Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o ministarstvima. Ministarstvo je različite vrste usluga knjižilo na kontu Ostale stručne usluge, ne primenjujući odredbe Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i nije knjižilo usluge prema analitičkim kontima predviđenim za određenu vrstu usluga.
  • Ukupni izdaci iskazani na kontu 511000 – Zgrade i građevinski objekti Ministarstva spoljnih poslova u 2008. godini iskazani u Nacrtu završnog računa budžeta za 2008. godinu iznosili su 1.430.907 hiljada dinara. Ukupni izdaci iskazani u knjigovodstvenim evidencijama Ministarstva na kontu 511000 iznose 1.327.022 hiljade dinara, što je za 103.885 hiljada dinara manje od izdataka iskazanih u Nacrtu završnog računa budžeta za 2008. godinu.

Možda ministar nije stigao da pročita šta piše u revizorskom izveštaju,ali s obzirom da je samouvereno tvrdio da u njegovom Ministarstvu nemanikakvih propusta Istinomer smatra da Vuk Jeremić nije govorio istinu.