Branislava Belić

Datum rodjenja: 9. 4. 1956.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 9. 4. 1956.
Stranka: Socijalistička partija Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođena je 1956. godine u Sremskim Karlovcima.
Osnovu školu i Gimnaziju prirodno-matematičkog smera završila je u rodnom gradu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 1981.  godine, a stručni ispit položila je godinu dana kasnije. Magistrirala je 1989. godine i položila specijalistički ispit iz transfuziologije čime je stekla zvanje specijaliste transfuziologa. Specijalistički ispit iz uže specijalizacije hematologije položila je 1994. i stekla zvanje subspecijaliste hematologa. Zvanje doktora medicinskih nauka stekla je odbranom doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine. Dve godine kasnije dodeljeno joj je zvanje primarijusa.

Od početka 1984. godine radi u Zavodu za transfuziju krvi Novi Sad kao lekar opšte medicine, transfuziolog, hematolog, načelnik Odeljenja za imunogenetska i imunohematološka ispitivanja.

Na mesto direktora Zavoda imenovana je aprila 1996. godine i na toj funkciji, posle reizbora 1998. godine, bila je do juna 2002. godine.  Polovinom maja 2008. godine izabrana je u zvanje docenta u oblasti medicine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na predmetu patološka fiziologija. Septembra 2010. godine dobila je zvanje vanrednog profesora. Autorka je više od 250 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima.
Na funkciju potpredsednice Skupštine APV zadužena za resor zdravstva izabrana je krajem maja 2005. godine gde je na stalnom radu i trenutno, a u Zavodu za transfuziju krvi ima status mirovanja staža. 
Članica je pokrajinskog odbora SPS u Vojvodini, a obavljala je i dužnosti potpredsednika PO SPS i sekretara IO PO SPS u Vojvodini. Sada je predsednik Komisije za zdravstvo i socijalnu politiku PO SPS u Vojvodini.