Smanjuje se broj nezaposlenih

Premijer Srbije o broju nezaposlenih. (TV Pink, 12. 10. 2014. godine)
"U poslednjih sedam meseci imamo smanjenje broja nezaposlenih za 45.076 lica, što je za 5,68 odsto manje lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, nego u februaru ove godine. Sedam meseci svakoga meseca imamo smanjenje nezaposlenih."

Predsednik Vlade Srbije istakao je da je broj nezaposlenih za poslednjih sedam meseci smanjen za 45.000, odnosno sada je za 5,6 odsto manje nezaposlenih nego u februaru.

Prema Statističkom biltenu Nacionalne službe za zapošljavanje (iz avgusta), od februara do avgusta ove godine mesčno se smanjivao broj nezaposlenih u Srbiji.

Januar 788.712 nezaposlenih
Februar 793.625
Mart 790.501
April 786.988
Maj 778.577
Jun 773.369
Jul 769.340
Avgust 757.243

I Republički zavod za statistiku (RZS) prati kretanje broja zaposlenih. U RZS objašnjavaju šta se podrazumeva pod pojmom zaposleni i nezaposleni:

Zaposlena lica su lica koja su najmanje jedan sat u posmatranoj sedmici obavljala neki plaćeni posao (u novcu ili naturi), kao i lica koja su imala zaposlenje, ali koja su u toj sedmici bila odsutna sa posla. U zaposlena lica, pored lica koja imaju zasnovan radni odnos i rade u preduzeću, ustanovi ili u drugoj vrsti organizacije ili rade kao privatni preduzetnici, uključuju se i individualni poljoprivrednici, pomažući članovi u domaćinstvu, kao i lica koja su obavljala neki posao koji su samostalno pronašla i ugovorila (usmeno ili pismeno) bez zasnivanja radnog odnosa i kojima je taj rad predstavljao jedini izvor sredstava za život. Prema tome, u Anketi se ne uzima u obzir formalni status lica koje se anketira, nego se radni status tog lica određuje na osnovu stvarne aktivnosti koju je ono obavljalo u posmatranoj sedmici.

 

Nezaposlena lica su lica koja u posmatranoj sedmici nisu obavljala nijedan plaćeni posao, niti su imala posao sa kojeg su odsustvovala i na koji su mogla da se vrate nakon isteka odsustva, pod uslovom da su zadovoljavala sledeće kriterijume:

da su u poslednje četiri sedmice preduzimala aktivne korake u cilju nalaženja posla i da su, ukoliko bi im posao bio ponuđen, bila u mogućnosti da počnu da rade u roku od dve sedmice;
­ da u poslednje četiri sedmice nisu aktivno tražila posao, jer su našla posao na kojem je trebalo da počnu da rade nakon isteka posmatrane sedmice, a najkasnije za tri meseca.
Aktivno stanovništvo (radnu snagu) čine sva zaposlena i nezaposlena lica.
Neaktivno stanovništvo čine sva lica stara 15 i više godina koja nisu svrstana u aktivno stanovništvo.
Stopa zaposlenosti predstavlja procenat zaposlenog od ukupnog stanovništva radnog uzrasta.
Stopa nezaposlenosti predstavlja procenat nezaposlenog od ukupnog broja aktivnog stanovništva radnog uzrasta.
Stopa neaktivnosti predstavlja procenat neaktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

Podaci po kvartalima:
Tabela 1 – Stope zaposlenosti, nezaposlenosti i neaktivnosti, 2013. i (I i II kvartal) 2014.

2013

2014

I kvartal

II kvartal

Stopa zaposlenosti

37,7

38,4

39,5

Stopa nezaposlenosti

22,1

20,8

20,3

Stopa neaktivnosti

51,6

51,6

50,5

 

2013

2014

I kvartal

II kvartal

Ukupno

6123967

6108556

6102703

Zaposlena lica

2310718

2342966

2407930

Nezaposlena lica

656120

613787

612134

Neaktivni

3157129

3151803

3082639

 

Istinomer izjavu premijera Srbije ocenjuje kao istinu.