Smanjenje dnevnica u prvih sto dana rada Vlade

Premijer o smanjenju troškova državne uprave. (Ekspoze, 27. 4. 2014. godine)
„Značajno smanjenje diskrecionih rashoda na dnevnice za službena putovanja i drastično smanjenje troškova reprezentacije i putovanja. Značajno smanjenje materijalnih troškova povezanih sa korišćenjem službenih vozila.“
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je u svom ekspozeu naveo nekoliko stvari koje Vlada planira da realizuje u prvih sto dana rada. Između ostalog, premijer je obećao da će u ovom periodu smanjiti dnevnice za službena putovanja, kao i da će smanjiti troškove reprezentacije i putovanja. Takođe, premijer je najavio i smanjenje troškova u vezi sa korišćenjem službenih vozila. 
Na drugoj sednici Vlade doneta je Uredba o načinu korišćenja službenih vozila koja koriste organi državne uprave, drugi državni organi i javne agencije. U članu pet ove uredbe se navodi da su „svi korisnici dužni da se staraju o namenskom, racionalnom i ekonomičnom korišćenju službenih vozila“. 
U skladu sa ovom uredbom, Skupština Srbije je smanjila broj službenih vozila, a Železnica Srbije je prodala 170 službenih vozila. Međutim, kada su u pitanju dnevnice, čak ni osam meseci od ekspozea nije doneta nikakva uredba koja bi regulisala smanjenje dnevnica za službena putovanja. S obzirom da su se neke uštede već postignute, ali da se sa time nije nastavilo, premijer dobija ocenu „krenuli pa stali“.