Ne određuje Poverenik šta je tajno

Ministar Željko Sertić o tome ko odlučuje o objavljivanju ugovora za Železaru Smederevo. (Tanjug 20. 10. 2015. godine)
„Da li je nešto tajno ili nije, određuje Komisija (za zaštitu konkurencije), a ne Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja“.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da odluku o tome šta je tajno u ugovoru o uvođenju profesionalnog menadžmenta u Železaru Smederevo, donosi Komisija za zaštitu konkurencije a ne Poverenik za informacije od javnog značaja. On je precizirao da  bi prekršio zakon kada bi samovoljno objavio ugovor koji država ima sa kompanijom HPK Inženjering.

Tanjug, 20. 10. 2015. godine
„Da li je nešto tajno ili nije, određuje Komisija (za zaštitu konkurencije), a ne Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja“, rekao je ministar Sertić.

Međutim, uvidom u nadležnosti Poverenika, jasno je da Poverenik Rodoljub Šabić ima ovlašćenje da skine oznaku tajnosti sa nekog dokumenta što znači da i odlučuje o tome šta je tajno.

Naime, prema članu 25 Zakona o tajnosti podataka, na osnovu rešenja Poverenika donetog u postupku po žalbi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ovlašćeno lice organa javne vlasti opoziva tajnost podataka, odnosno dokumenta koji sadrži tajni podatak i omogućava ostvarivanje prava tražiocu informacija.
*
Član 25 Zakona o tajnosti podataka / Foto: Print screen

“Imam ovlašćenje da naredim da se skine državna tajna. Imam pravni osnov za skidanje ma kog nivoa poverljivosti. Ja i upravni sud možemo da naložimo da se skine državna tajna”, kazao je za Istinomer Poverenik Rodoljub Šabić.

Važno je reći da prema članu 38 Zakona o tajnosti podataka, ovlašćenja Poverenika da izvrši uvid u svaki nosač informacije su delimično ograničena, tako što je za određene informacije najvišeg stepena tajnosti, Povereniku neophodan sertifikat o bezbednosnoj proveri koji izdaje Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka. Međutim, poverenik ima čak dva takva sertifikata o čemu postoje rešenja Vlade. Na primer, ovim sertifikatima utvrđeno je pravo Poverenika da pristupa tajnim podacima stepena tajnosti „DRŽAVNA TAJNA“.

Šabić naglašava da sporazum Železare sa kompanijom HPK nije čak ni državna tajna.

„On (Sertić) kaže tužiće neko državu (ako objavi ugovor). Ko će je tužiti, ti partneri, a zašta? To nije međudržavni ugovor, to je komercijalni ugovor, a u obligacionom pravu postoji nešto što je viša sila, odluka suda je takozvana viša sila što znači da mora da se postupa po nalogu suda”, kazao je Šabić.

Zbog jasnih zakonskih ovlašćenja Poverenika, izjavu ministra privrede Željka Sertića ocenjujemo kao neistina.

„Onog momenta kada kompanija HPK bude saglasna da se ugovor objavi, on će biti objavljen“, rekao je takođe ministar zbog čega nije jasno ko, prema njegovom mišljenju, zapravo odlučuje o ugovoru: Komisija za zaštitu konkurencije ili kompanija HPK sa kojom je Ministarstvo sklopilo ugovor o menadžerskom upravljanju.
Pritisci javnosti da Ministarstvo privrede objavi ugovor za Železaru traju već nekoliko meseci o čemu je Istinomer već pisao. Ministarstvo odbija da objavi ugovor pozivajući se na član 45 Zakona o zaštiti konkurencije koji stranci koja je podnosilac inicijative za utvrđivanje povrede konkurencije omogućava da dobije zaštitu određenih podataka.
Međutim, sama Komisija je pojasnila da se tajnost podataka odnosi samo na postupak koji se vodi pred Komisijom što znači da strane u postupku niko ne sprečava da objave sadržaj ugovora. Sa druge strane, ovo je prvi put otkad postoji Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da je Povereniku onemogućen uvid u dokument.

„Prvi put u istoriji, otkad postoji Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, čak i Povereniku je sakriven dokument. Ne javnosti, već Povereniku. Vi znate da Poverenik nikada nije objavio nijedan dokument, nema rizika. Ja odlučujem o pravu javnosti da vidi dokument i naložim onome ko ga ima, da ga objavi”, rekao je Šabić ranije za Istinomer.