Investitori moraju da budu vlasnici parcele da bi dobili građevinsku i upotrebnu dozvolu

Gradonačelnik Požarevca o prodaji industrijskog zemljišta (Sednica Skupštine Grada Požarevca, 20.5.2021. godine)
„Obzirom da je članovima 158, 158a i članom 159 Zakona o planiranju i izgradnji predviđena procedura izdavanja upotrebne dozvole za novoizgrađene objekte, jasno je da investotor na koga glasi građevinska dozvola mora biti vlasnik građevinske parcele, jer u drugim slučajevima Zakon ne prepoznaje mogućnost izdavanja iste”.

Dobro me pratite, ja ne pričam ništa napamet, pričam na osnovu zakona i samo zakona moramo da se pridržavamo“, tako je gradonačelnik  Požarevca Saša Pavlović započeo argumentaciju zašto bi požarevački odbornici trebalo da izglasaju prodaju, odnosno otuđenje gradskog zemljišta.

Obzirom da je članovima 158, 158a i članom 159 Zakona o planiranju i izgradnji predviđena procedura izdavanja upotrebne dozvole za novoizgrađene objekte, jasno je da investotor na koga glasi građevinska dozvola mora biti vlasnik građevinske parcele, jer u drugim slučajevima Zakon ne prepoznaje mogućnost izdvanja iste“, istakao je Pavlović i  dodao: „Izdavanje upotrebne dozvole na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, član 158, 158a i 159. koji kaže da bi dobio upotrebnu dozvolu, moraš da imaš vlasništvo nad parcelom“.

Na 7. sednici Skupštine grada održanoj krajem maja, na čijem dnevnom redu se našla i tema predloga otuđenja gradskog zemljišta, prvi čovek  grada je poentirao:

Upotrebna dozvola je u Zakonu o planiranju i izgradnju, u svakom formiranju objekta poslednji čin stvaranja novog objekta. A prvi čin, urbanistički projekat, za koji se traži –  vlasništvo, građevinska dozvola, za koju se traži – vlasništvo.”

Nakon isticanja pojma „vlasništvo“, nastavio je: „Pitanje svih pitanja, da nismo morali da prodamo sve ovo, nego da damo u zakup, kako bi ti ljudi dobili građevinsku dozvolu?“

A zatim, još jednom ponovio članove Zakona o planiranju i izgradnji, koji prema njegovom tumačenju regulišu izdavanje upotrebne dozvole samo na osnovu svojine.

„A još nešto da vam kažem, sve i da postoje zakonske procedure davanja u zakup, u razgovoru sa tim investitorima, da postoje te zakonske procedure davanja u zakup, svaki investitor bi vam rekao ’Neću da ulažem u nešto što nije moje i za šta nisam siguran da će biti moje”, ubeđivao je odbronike Pavlović.

Istinomer je proveravao članove zakona na koje se pozivao Pavlović.

Član 158 odnosi se na izdavanje upotrebne dozvole, dok se član 159 odnosi na održavanje objekta.

U članu 158, između ostalog, piše i upotrebna dozvola se izdaje na zahtev investitora na koga glasi građevinska dozvola, odnosno na zahtev finansijera ili lica na koje je u katastru nepokretnosti izvršena predbeležba sticanja objekta u izgradnji, odnosno lica na koja je izvršena predbeležba sticanja posebnog dela objekta u izgradnji”, dok se u članu 159. kaže: vlasnik objekta za koji je izdata upotrebna dozvola obezbeđuje izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju objekta kao i redovne, vanredne i specijalističke preglede objekta, u skladu sa posebnim propisima.”

Međutim, u ovim članovima nije definisan vlasnik objekta, dok piše da se upotrebna dozvola izdaje na zahtev investitora na koga glasi građevinska dozvola.

Izdavanje građevinske dozvole regulisano je članom 135 istog Zakona, ali na njega se Pavlović nije pozvao.

Da jeste, pročitao bi sledeće:

Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi projekat za građevinsku dozvolu i izvod iz projekta za građevinsku dozvolu izrađene u skladu sa propisom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije, koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio dokaze o uplati odgovarajućih taksi i naknada i druge dokaze propisane propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.”

U sledećem stavu istog člana objašnjeno je šta je „odgovarajuće pravo na zemljištu”.

„Kao odgovarajuće pravo na zemljištu smatra se pravo svojine, pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana ovim zakonom.”

 

Izvor: Printscreen / Zakon o planiranju i izgradnji

 

Takođe, u istom pravnom aktu regulisano je i pravo zakupa na građevinskom zemljištvu u javnoj svojini, što znači da ipak postoje zakonske procedure.

U članu 86. se navodi da „vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini može građevinsko zemljište dati u zakup radi izgradnje objekta za koji se izdaje privremena građevinska dozvola“.

U članu 103 objašnjeno je i da se zakupcima na građevinskom zemljištu u javnoj svojini pravo zakupa pretvara u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade kada rešenje o upotrebnoj dozvoli za objekat izgrađen na tom zemljištu postane pravnosnažno.

Za Istinomer je činjenicu da Zakon predviđa dodeljivanje građevinske dozvole na zemljištu koje je u javnoj svojini, ali pod zakupom, potvrdio i nekadašnji građevinski inspektor Zoran Jovanović.

„Nesporno je da onaj ko želi da gradi treba da, osim vlasništva, ili ako nema vlasništvo, on treba da dokaže da ima dugogodišnji zakup, tada može da gradi, kao i da dobije upotrebnu dozvolu“,  objasnio je Jovanović.

„Uslov za građevinsku dozvolu je ili dokaz o vlasništvu ili zakupu“, zaključio je Jovanović.

Evidentno je da gradonačelnik Požarevca pogrešno tumači zakon. Nije odgovorio na pitanja Istinomera, pa ne znamo da li ima objašnjenje za izrečeno pred gradskim odbornicima, za šta dobija ocenu – zloupotreba činjenica!

 

Naslovna fotografija: Zvanični sajt grada Požarevca