Da li stari i nepokretni mogu da glasaju van biračkog mesta? DA!

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može, najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obavestiti birački odbor o tome da želi da glasa.

Pravilnikom o radu biračkih odbora definisano je ko sve
spada u grupu nemoćnih i sprečenih lica: Nemoćnim i sprečenim licima
smatraju se lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu
na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Nemoćnim i
sprečenim licima ne smatraju se lica koja zbog prirode posla koji
obavljaju nisu u mogućnosti da u vreme dok je biračko mesto otvoreno
obave glasanje na biračkom mestu.

Pošto se utvrdi da
je takva osoba upisana u izvod iz biračkog spiska, tri člana biračkog
odbora u proširenom sastavu biračkog odbora koji su predstavnici
podnosilaca tri različite izborne liste, a koje odredi predsednik biračkog
odbora, odlaze kod tog birača i glasanje sprovode u skladu sa propisanom procedurom.

Odmah
po povratku na biračko mesto, poverenici biračkog odbora predaju
službeni koverat biračkom odboru, koji otvara službeni koverat u kojem
se nalazi potpisana potvrda o izbornom pravu i zaokružuje redni broj pod
kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. Zatim birački odbor
otvara zapečaćeni koverat i iz njega vadi presavijeni glasački listić i
ubacuje ga u glasačku kutiju. Ako nedostaje potpisana potvrda o izbornom
pravu, smatra se da birač nije glasao, što se unosi u zapisnik o radu
biračkog odbora.