Da li mogu da glasam bez poziva za glasanje? DA!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
Birač može, ali ne mora, da biračkom odboru preda obaveštenje o glasanju koje stiže na kućnu adresu. Dakle, ako niste uopšte dobili poziv za glasanje, izgubili ste ga, pocepali ili izgužvali, možete glasati i bez njega. Međutim, poziv za glasanje ne zamenjuje potreban dokument kojim dokazujete svoj identitet. Odnosno, ne možete glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu u vidu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. 

Pravni tim Istinomera: Zakon o izboru narodnih poslanika u članu 68. reguliše način identifikacije birača. Zakon kaže da birač može da pristupi glasanju i bez obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora. Takođe, birački odbor ne može da birača uslovi pokazivanjem tog obaveštenja, već mora da pronađe birača u izvodima iz biračkog spiska prema dostupnim podacima o biraču iz njegovog dokumenta kojim dokazuje identitet.

Birač najpre saopštava biračkom odboru svoje lično ime i predaje obaveštenje o glasanju ako ga ima, a ličnom kartom ili drugom ispravom dokazuje svoj identitet.