Da li je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona na biračkom mestu? DA!

Na biračkom mestu zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, foto-aparata i kamera.

Na dan glasanja birački odbor je dužan da obezbedi tajnost glasanja.
Birački odbor je dužan da organizuje glasanje tako da niko ne može
videti kako birač popunjava glasačke listiće. Tajnost se prevashodno
obezbeđuje paravanima za glasanje. Takođe, prilikom dolaska na biračko
mesto i pristupanja glasanju član biračkog odbora će upozoriti birača da
je glasanje tajno i da se obavlja iza paravana za glasanje. 

Prema
članu 21 Pravila o radu biračkog odbora u prostoriji u kojoj se glasa
može biti prisutno samo onoliko birača koliko ima mesta na kojima je
obezbeđena tajnost glasanja. Prema članu 27, zabranjeno je zadržavanje
na biračkom mestu svih lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa
sprovođenjem izbora. 
Na biračkom mestu
zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i drugih sredstava veza i
komunikacija, kao i foto-aparata i kamera. Ukoliko dođe do povrede ovih
načela lica koja izvrše ovu radnju smatraće da su narušili red na
biračkom mestu.
Tajnost
glasanja je predviđena i kao krivično delo i to članom 160. Krivičnog
zakonika. Ko na izborima ili referendumu povredi tajnost glasanja,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. Ako krivično
delo učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi
sa glasanjem, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.