Da li je važeći listić ako na njemu dopišem ili nacrtam komentar? DA!

Listić je važeći ako ste glasali za željenu listu, a u isto vreme dopisali ili docrtali komentar.

U članu 34 Pravilnika o radu biračkog odbora navodi se da ako
je listić popunjen tako da se iz njega može pouzdano utvrditi za koju
izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći, uprkos tome: što su na
listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke, što su
druge izborne liste precrtane i slično.

Nevažeći glasački listić je glasački listić koji nije popunjen, glasački listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste ili glasački listić koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, kao na primer:
– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred naziva izborne liste
– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog imena i prezimena prvog kandidata sa izborne liste
Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj
ispred izborne liste, glasački listić na kome je zaokružen naziv izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, kao na primer:

– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi
– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio naziv ili deo naziva izborne liste
– ako su na glasačkom listiću istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata. Ako je glasački listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:
– što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke,
– što su nazivi drugih izbornih lista ili redni brojevi ispred naziva drugih izbornih lista ili što su imena i prezimena prvog kandidata na drugim izbornim listama, precrtani.