Da li je važeći listić ako na njemu dopišem ili nacrtam komentar? DA!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
Listić je važeći ako ste glasali za željenu listu, a u isto vreme ste dopisali ili docrtali komentar. 

Pravni tim Istinomera: Član 37. Pravila o radu biračkog odbora kaže ako je listić popunjen tako da se iz njega može pozdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome: što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke; što su druge izborne liste precrtane.

 Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, na primer:

                – ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva jedne izborne liste;
                – ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime jednog nosioca izborne liste; 
                – ako je na glasačkom listiću birač istovremeno zaokružio ili podvukao naziv izborne liste i ime prvog kandidata na toj izbornoj listi.
Ako je na glasačkom listiću zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi ili je zaokružen naziv ili deo naziva izborne liste, odnosno ako su istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.
Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao, na primer:
                – listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred naziva izbornih lista; 
                – listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jedne izborne liste;
                – listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog nosioca izborne liste.