Građani na straži: Kampanja bez konkretnih predloga

Iako postoje širom rasprostranjeni navodi o slučajevima kupovine „sigurnih glasova“, posmatrači nisu prikupili dovoljno dokaza u prilog tvrdnji da je ta pojava rasprostranjena u meri u kojoj se o njoj govori.

Političke stranke su umereno aktivne u
dosadašnjoj predizbornoj kampanji.
Po
prisutnosti i intenzitetu do sada dominira Srpska napredna stranka,
dok je daleko iza nje prva sledeća Demokratska stranka, pa zatim
ostali učesnici izbora. U
izbornoj kampanji osetno nedostaju konkretne politike, jasne
političke poruke i javno dostupni predizborni programi,

pokazuju nalazi posmatračke misije “Građani na straži” koju
sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost –
CRTA. Ukupno 34 dugoročna posmatrača prikupljali su informacije o
kvalitetu celokupnog izbornog procesa u periodu od 24. marta do 3.
aprila 2016. godine u svim okruzima u Srbiji. 

*
CRTA dugoročno prati izborni proces / Foto: Medija centar Beograd

  

Ono
što se moglo čuti i videti na terenu su uglavnom liderske kampanje,
sa jako malo prostora za debatu i dijalog, neki su od nalaza prvog izveštaja o monitoringu izbornog procesa u okviru posmatračke misije. U javnim nastupima
političkih lidera, dominirale
su ekonomske teme i izgradnja infrastrukture (SNS), socijalne teme,
briga za stare, radnike i penzionere (SPS), transparentnost
političkih stranaka, stručni kadrovi i “nova rešenja” (DS). 

„Nakon izbora 2008. godine imamo stalno smanjenje broja birača koji glasaju. Osim značajnog porasta apstinencije na izborima, primećen je osetan porast nevažećih glasačkih listića, što zajedno sa porastom apstinencije u kontekstu manjka poverenja u institucije, ukazuje na porast nezadovoljnih i razočaranih aktivnih birača“, izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Najprisutniji
vid kampanje u ovom momentu širom Srbije je organizovanje štandova.
Najmanje zastupljeni vidovi komunikacije su upravo oni koji iziskuju
najviše finansijskih i ljudskih resursa: debate, kampanja od vrata
do vrata, komunikacija putem SMS poruka i oglašavanja u medijima. 

Postoje široko rasprostranjeni navodi o kupovini glasova, pritiscima, fizičkom nasilju i zastrašivanju od strane različitih političkih partija, njihovih aktivista ili birača prema drugim biračima, političkim partijama. Naši posmatrači u ovom periodu nisu prikupili dovoljno dokaza da bismo sa sigurnošću mogli da tvrdimo da su ovi incidenti rasprostranjeni u meri u kojima se o njima govori i da time utiču na ishod izbora“, izjavio je Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije «Građani na straži».

Posmatrači
su zabeležili da su državni i lokalni funkcioneri učestvovali u
kampanji u korist neke političke stranke ili bili uključeni u rad
štabova političkih stranaka, predizborne događaje, distribuciju
materijala kampanje tokom radnog vremena. Registrovani su i prigovori
političkih partija o nejednakom pristupu medijima dok su u opštinama
u devet okruga registrovani slučajevi povezanosti lokalnih medija sa
određenim političkim partijama ili kandidatima. Izborni organi u posmatranom
periodu su sprovodili aktivnosti u skladu sa zakonom.     

Sve gradske i
opštinske izborne komisije su počele sa radom na vreme i u skladu
sa propisima. 

„Iako postoji otvorenost izborne administracije za saradnju sa posmatračima, posmatranje rada izbornih organa nije u dovoljnoj meri omogućeno, zbog nepostojanja jasnih procedura akreditovanja posmatrača za praćenje opštinskih i gradskih izbornih komsija. Zahvaljujući radu posmatračke misije “Građani na straži” u dva slučaja su promenjene procedure opštinske i gradske izborne komisije i predviđena je procedura za akreditovanje posmatrača, koja do tada nije postojala”, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke misije.

U okviru dugoročnog praćenja
izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde
sadržane, između ostalog, i
u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od
strane građanskih organizacija. Cilj posmatračke misije ’Građani na straži’ u toku

izborne kampanje 2016. godine je da efikasno isprati i analizira primenu zakona i međunarodnih standarda tokom pripreme i sprovođenja izbora, informiše građane o kvalitetu i demokratičnosti izbornog procesa i dešavanja tokom kampanje, i obezbedi brzu reakciju na kršenja izbornih procedura i procesa u lokalnim sredinama širom Srbije.