Ružica Igić

Datum rodjenja: 19. 12. 1957.
Stranka: Demokratska stranka Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 19. 12. 1957.
Stranka: Demokratska stranka Srbije | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođena je 1957. godine u  Mošorinu, opština Titel.

Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu, grupa biologija diplomirala je 1981. godine. U zvaničnoj biografiji navodi da je iste godine upisala postdiplomske studije iz taksonomije. Magistarski rad pod naslovom „Florističke odlike Titelskog brega“ odbranila je 1983. godine. Doktorsku disertaciju „Florističke odlike Bačke lesne zaravni“ odbranila je 1992. godine na istom fakultetu.

Navodi da od 1984. do 1995. godine radi kao asistent na predmetu sistematika viših biljaka sa fitogeografijom. Na istom predmetu 1995. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2000. godine u zvanje vanrednog profesora. Od 2001. godine je direktorka Departmana za biologiju i ekologiju. Redovni je profesor. Nastavu drži za različite smerove na matičnom fakultetu, kao i na odseku za farmaciju na Medicinskom fakultetu. Do sada je objavila veći broj naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Autorka je dva udžbenika (praktikuma) za studente biologije i ekologije.

Članica je Demokratske stranke Srbije i potpredsednica gradskog odbora u Novom Sadu. 

Bila je poslanica DSS-a u Skupštini Srbije od 2012. do 2014. godine.