Dmi­tar Sta­ni­šić

Datum rodjenja: 1. 1. 1982.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Datum rodjenja: 1. 1. 1982.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri

Ro­đen 1982. u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Za­vr­šio sred­nju eko­nom­sku ško­lu u Sremskoj Mi­tro­vi­ci i Prav­ni fa­kul­tet u No­vom Sa­du. 

„Lju­bi­te­lji fud­ba­la zna­ju da je igrao fud­bal u FK Srem, po­čeo od pe­tli­ća i igrao u svim ka­te­go­ri­ja­ma… – Ali sam pred upis na fa­kul­tet osta­vio fud­bal – ka­že bez ža­lje­nja za fud­bal­skim da­ni­ma.“ (M novine, 13. 9 .2017. godine) 

U vreme dok je predsednik Demokratske trsnke Srbije u Sremskoj Mitrovici bio Branislav Nedimović, Stanišić je bio predsednik omladine Opštinskog odbora DSS.   

„Stanišić je politikom počeo da se bavi kao srednjoškolac. Bio je, u to vreme, jedan od najmlađih članova „Otpora“. U DSS se, kako kaže, učlanio zbog ljudi koju tu stranku čine na lokalnom nivou.

– Za razliku od pripadnika drugih stranaka, koji se samo deklarativno zalažu za bolji položaj mladih, a zapravo ih koriste jedino za lepljenje plakata, DSS brigu o mladima pokazuje i u praksi. Trudimo se da mladima pomognemo u rešavanju opštih problema, tako da jednom nedeljno organizujemo druženja na kojima razgovaramo o aktuelnim dešavanjima, a već su tradicionalne žurke DSS omladine povodom Dana zaljubljenih. Povremeno organizujemo i akcije čišćenja grada, uklanjanja grafita sa govorom mržnje, a svi naši omladinci koji su aktivni u radu i koji pokažu želju da se dodatno edukuju iz oblasti političkih veština, imaju priliku da pohađaju seminare na tu temu. Mnogi koji su sada aktivni u politici potekli su upravo iz Omladine DSS – kaže Stanišić.“ (Localpress.org.rs, 6. 7. 2009. godine) 

Na izborima 2012. učestvovao je kao predstavnik grupe građana „Vredna Mitrovica“, a nešto kasnije zajedno sa sadašnjim ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem, osnovao je istoimeno udruženje.  

„Na izborima u maju 2012. Nedimović je učestvovao kao predstavnik grupe građana ‘Vredna Mitrovica’ i po drugi put postao gradonačelnik, a u septembru te godine osnovao je istoimeno udruženje. Osnivači su bili i Vladimir Sanader, današnji gradonačelnik Sremske Mitrovice, Dmitar Stanišić, poslanik u pokrajinskom parlamentu i sekretar gradskog veća u vreme kada je Nedimović bio gradonačelnik, Miroslav Jokić, danas načelnik Gradske uprave Sremske Mitrovice za opšte i zajedničke poslove i Jelena Kaić. U osnivačkom aktu piše da je udruženje osnovano radi razvijanja privrednih, političkih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti na teritoriji grada Sremske Mitrovice. Nepoznato je koliko je sredstava sakupilo i koje projekte vodi.“ (KRIK-ova Baza imovine političara

Član je Srpske napredne stranke i sеkrеtar Gradskog odbora SNS u Srеmskoj Mitrovici.

„Ja se po­li­ti­kom ba­vim ne­kih de­set go­di­na, ali ba­vio sam se po­li­ti­kom kroz ne­vla­din sek­tor i ra­ni­je. Mo­gu sa­mo o se­bi da pričam. Me­ne je po­li­ti­ka od ra­ne mla­do­sti pri­vla­či­la, mo­gu re­ći od­u­vek. Kao jed­na dru­štve­na de­lat­nost, uvek sam imao intereso­va­nja, čak sam u jed­nom mo­men­tu pla­ni­rao da upi­šem po­li­tič­ke na­u­ke, ali sti­ca­jem okol­no­sti oti­šao sam na pra­va. Mi­slim da sva­ki mlad čo­vek ko­ji ula­zi u po­li­ti­ku mo­ra da ima ose­ćaj za op­šti in­te­res. Bez to­ga je oči­gled­no da su u pi­ta­nju ne­ki skrive­ni mo­ti­vi, ne­ki lič­ni raz­lo­zi. Me­ne je po­li­ti­ka in­te­re­so­va­la kao de­lat­nost kroz ko­ju čo­vek mo­že i se­be da ostva­ri ali i da pomog­ne ši­roj za­jed­ni­ci, svo­jim su­gra­đa­ni­ma, sre­di­ni u ko­joj ži­vi. Ta­ko sam po­li­ti­ku do­ži­vlja­vao i pre 10-15 go­di­na, ta­ko je i danas do­ži­vlja­vam. Ne­mam ne­ke dru­ge ide­je o po­li­ti­ci.“ (M novine, 13. 9. 2017. godine) 

Od 2012. do 2016. godine bio je sekretar Gradskog veća u Sremskoj Mitrovici. 

„Ja sam u pret­hod­nom man­da­tu bio se­kre­tar Grad­skog ve­ća, i u ne­kom ne­for­mal­nom smi­slu bio šef ka­bi­ne­ta gra­do­na­čel­ni­ka. Od 2016. go­di­ne sam po­kra­jin­ski po­sla­nik i pred­sed­nik od­bo­ra za evrop­ske in­te­gra­ci­je i me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju. Što se ti­če ra­da u po­kra­jin­skoj Skup­šti­ni to se uglav­nom od­no­si na rad u sa­mo Skup­šti­ni, rad kroz od­bo­re, a sa­mim tim što sam pred­sed­nik od­bo­ra za evrop­ske in­te­gra­ci­je i me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju fo­kus mo­ga ra­da je iz te obla­sti. Kon­tak­ti, sa­rad­nja sa od­re­đe­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma iz ci­vil­nog sek­to­ra, kon­tak­ti u obla­sti edu­ka­ci­je, to je osnov­ni de­lo­krug.“ (M novine, 13. 9 .2017. godine) 

Pokrajinski poslanik od 2016. do 2020. Nakon izbora 2020. ponovo izabran za pokrajinskog poslanika. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini AP Vojvodine. 

Foto: Print screen YT/ SremskaTV