Komunalna policija ne sme da ima pravo da primenjuje silu

Postoje razlike u nadležnostima i ovlašćenjima policije i komunalne policije. Komunalna policija ima uža ovlašćenja od obične policije i bavi se održavanjem komunalnog reda dok je policija zadužena za održavanje i unapređenje bezbednosti. Međutim, kako objašnjavaju stručnjaci, problem može da nastane zbog toga što komunalna policija poseduje policijska ovlašćenja, uključujući i mogućnost da upotrebi neka od sredstava prinude, iako suštinski ne bi trebalo da obavlja policijske poslove. 

*
Policija i komunalna policija / Foto: Dragan Kujundžić

Dok policajci nose vatreno oružje komunalni policajci ga nemaju. Ali, njima je zakon, ipak, dao mogućnost da primenjuju sredstva prinude. Pa tako u članu 24 Zakona o komunalnoj policiji, pripadnici ove službe imaju na raspolaganju “fizičku silu” i “službenu palicu”. Komunalni policajac može da upotrebi i “sredstva za vezivanje” protiv lica koje “pruža otpor” ili “pokušava da pobegne”.
Član 24 Zakona o komunalnoj policiji
Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.

Sa druge strane policija na raspolaganju ima znatno brojnija sredstva prinude. U članu 84 Zakona o policiji,  pored fizičke snage i službene palice, piše da policija koristi i specijalna vozila, službene pse i konje, sredstva zaprečavanja, uređaje za izbacivanje mlazeva vode, hemijska sredstva, posebne vrste oružja i eksplozivnih sredstava i vatreno oružje.
Policija sredstva prinude upotrebljava “samo ako se na drugi način ne može izvršiti zadatak”. Ta sredstva prinude koriste “suzdržano i srazmerno opasnosti koja preti zakonom zaštićenom dobru i vrednosti, odnosno težini dela koje se sprečava ili suzbija”.
član 84 Zakona o policiji
Ovlašćeno službeno lice će uvek upotrebiti najblaže sredstvo prinude koje jamči uspeh, srazmerno razlogu upotrebe i na način kojim se službeni zadatak izvršava bez nepotrebnih štetnih posledica.  

Komunalni policajac, kako piše u Zakonu o komunalnoj policiji, sredstva prinude – fizičku snagu i službenu palicu može upotrebiti “samo ako u obavljaju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad”. Iako Zakon određuje da komunalni policajac koristi silu samo kada nema drugog načina, svedoci smo sve češće upotreba sile pripadnika ove službe. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže za Istinomer da to pokazuje da postoje nedostaci u obuci komunalnih policajaca.
„Svi poslovi komunalne policije bi trebalo da se rešavaju komunikacijom i medijacijom, a ne silom, koja veoma često može da bude i kontraproduktivna. U obuci komunalnih policajaca za odbrambene veštine predviđeno je 70 časova, a za veštine komunikacije 45 časova. Sila je samo poslednje rešenje, kada su sva ostala zakonska ovlašćenja iskorišćena“, kaže Đorđević.

On naglašava da komunalna policija ne bi trebalo da ima pravo da primenjuje silu. 
„Demonstracija sile nije rešenje za npr. poboljšanje kontrole karata u gradskom prevozu“, kaže Đorđević.

A kada je u pitanju hapšenje, naš sagovornik naglašava da komunalna policija nema pravo to da radi.
„Komunalni policajac, i to samo u slučaju kada ne može utvrdi identitet neke osobe, dovodi tu osobu do organa (policije) koja utvrđuje identitet. Dovođenje nije isto što i lišavanje slobode, odnosno hapšenje“, naglašava Đorđević.

*
Komunalna policija utvrđuje identitet Istinomera / Foto: Dragan Kujundžić

U članu 19 Zakona o komunalnoj policiji piše da će “komunalni policajac izvršiti proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije”. Zakon propisuje da je pre provere identiteta komunalni policajac dužan da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta. Zanimljivo je da komunalna policija može da proveri identitet i na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Član 19 Zakona o komunalnoj policiji
Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren

U slučaju da komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica “to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta”.

Ipak, da li će u budućnosti komunalni policajci više voditi računa o komunalnom redu ili će se u svom radu približiti policiji videćemo posle usvajanja novog Zakona o komunalnoj policiji. Tako u  Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji  piše da će komunalni policajac moći da vrši proveru identiteta građana koji se zateknu na licu mesta da krše propise kao i da će komunalni policajac posle utvrđivanja identiteta, „prestupnika“ automatski voditi kod nadležnog prekršajnog sudije, a ne, kao što je sada u policiju, čime se znatno ubrzava rad komunalaca. O izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji Istinomer je već pisao.